Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný pro nákup v internetovém obchodě www.x-obuv.cz, jehož provozovatelem je: obchodní společnosti KPX s.r.o, se sídlem: Branecká 273 Pardubice 53006;  identifikační číslo: 25940635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28587, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.x-obuv.cz

. Tento reklamační řád vychází ze Zákona o ochraně spotřebitele v platném znění přístupného také na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a z Reklamačního kodexu (Sborníku pravidel pro jednotné řešení reklamací obuvi) České obuvnické a kožedělné asociace se sídlem ve Zlíně.

Záruční lhůta a převzetí zboží:

Záruční lhůta 2 roky (podle směrnice 1999/44/ES – platí pro prodej veškerého spotřebního zboží v celé EU) začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím (dnem doručení zboží kupujícímu). Kupující je povinen seznámit se důkladně před prvním použitím s přiloženým návodem na užívání výrobku (Záruční list, veškerá doporučení pro užívání a údržbu výrobku) a následně se jím důsledně řídit, v opačném případě, vznikne-li ze způsobu užívání výrobku v rozporu s tímto doporučeným návodem vada na výrobku, nemůže být tato vada považována za důvod k uplatnění práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a výrobek tak nebude na reklamaci přijat. Pokud kupující (spotřebitel) zjistí po doručení zboží (po převzetí) například mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením s výrobkem při přepravě či jiné vady, je v jeho zájmu, aby ihned a bez odkladu (bez používání tohoto výrobku) provedl záznam o tomto poškození (např. pořízení fotodokumentace) a o tomto stavu informoval prodávajícího. Ten je následně povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží nebo vyměnit vadný výrobek za bezvadný a to na základě vzájemné dohody. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se problémům v případě pozdější reklamace, neboť se vychází z předpokladu, že zboží bez výhrad přijal, a tedy zboží bylo ve stavu bezvadném. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené běžným používáním (např. přetrhnutí tkaničky, ochození podpatků, prochození vložek). Je tedy nutné rozlišovat mezi dvěma často mylně zaměňovanými pojmy – záruční doba a životnost výrobku. Kratší životnost (např. tkaniček) nelze považovat za vadu a nelze ji tedy ani reklamovat. Životnost je doba, po kterou může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu při správném užívání a údržbě vydržet. (Například obuv pro volný čas má obvykle při správném používání a ošetřování životnost okolo 12 měsíců. Je tedy pravděpodobné, že taková obuv bude spotřebována – uplyne její životnost – ještě před uplynutím záruční doby. Pokud tedy uplynula například doba jednoho roku a skončila také životnost obuvi běžným opotřebením, avšak neprojevila-li se žádná výrobní vada obuvi, není tato vyčerpaná životnost obuvi důvodem k reklamaci.)

Zboží zakoupené při výprodeji skladu se slevou 50% od 13.5. 2019 má zkrácenou záruční dobu na jeden rok z důvodu dlouhého skladování, které mohlo mít za následk snížení životnosti výrobku.

Záruční práva spotřebitele:

• pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na: o bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (opravu) o výměnu zboží nebo jeho součásti (pouze však v případě, že zboží nebylo ještě použito) o není-li tento postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku případně odstoupit od kupní smlouvy • pokud se jedná o neodstranitelnou vadu bránící řádnému užívání výrobku, má spotřebitel právo na: o výměnu vadného zboží za bezvadné o přiměřenou slevu z kupní ceny případně právo odstoupit od kupní smlouvy

• pokud se jedná o odstranitelnou vadu, která se vyskytuje ve větším počtu nebo opakovaně a brání řádnému užívání výrobku, má spotřebitel právo na: o výměnu vadného zboží za bezvadné o případně právo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou Rozporem s kupní smlouvou se rozumí stav, kdy výrobek není ve shodě s kupní smlouvou, tzn. neodpovídá stavu, v jakém jej kupující zakoupil. Pokud se vada na výrobku projeví během prvních 6 měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že tato vada existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Pokud při převzetí zboží není výrobek ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě – a to podle požadavku kupujícího – výměnou zboží nebo jeho opravou. Pokud není takováto náprava ze strany prodávajícího možná, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží případně odstoupit od kupní smlouvy. Pokud však kupující při uzavírání kupní smlouvy o tomto rozporu věděl případně ho sám způsobil, jeho práva na výměnu, opravu či odstoupení od kupní smlouvy z důvodu tohoto konkrétního rozporu zanikají.

V případě rozporu zboží s kupní smlouvou má tedy spotřebitel právo na tzv. zjednání nápravy prostřednictvím:

• opravy zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě

• přiměřené slevy z kupní ceny zboží

• výměny zboží

• odstoupení od smlouvy

Průběh reklamačního řízení: Posouzení oprávněnosti reklamace proběhne bez zbytečného odkladu a její případné vyřízení proběhne též bez zbytečného odkladu a to do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (doručení reklamovaného zboží prodávajícímu), pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou (právo na výměnu vadného zboží za bezvadné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy). Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Po uplynutí záruční lhůty (24 měsíců) nárok na uznání reklamace zaniká. Reklamaci je možné uplatnit pouze na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou při výrobě případně technologického postupu (záruka na výrobní vady, vady materiálu). Takové vady se zpravidla objeví již po krátkodobém používání výrobku. O podmínkách záruky kupujícího informuje řádně vyplněný záruční list. Zboží k reklamaci není nutné dokládat v původní, originální krabici. Je však nutné jej uložit do vhodného pevného obalu (krabice) z důvodu bezpečného doručení prodávajícímu a zamezení vzniku dalších poškození. Kupující musí vždy přiložit záruční list a doklad o zaplacení zboží.

Povinnosti kupujícího: Kupující je povinen seznámit se důkladně před prvním použitím s přiloženým návodem na užívání výrobku (Záruční list, veškerá doporučení pro užívání a údržbu výrobku) a následně se jím důsledně řídit. Pokud dojde k poškození výrobku nedodržením zásad uvedených v přiloženém návodu, nemůže být případná reklamace uznána právě pro porušení nebo zanedbání těchto zásad. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned po zjištění závady. Další užívání výrobku může znemožnit určení původu vady (určení oprávněnosti reklamace). Z tohoto důvodu nebude brán na pozdější uplatnění reklamace zřetel. Kupující je povinen předkládat k reklamaci pouze obuv zcela zbavenou nečistot a suchou, znečištěná obuv nebude k reklamačnímu řízení přijata. Obuv musí být k reklamaci předložena včetně všech jejích součástí. Současně je nutné k reklamaci přiložit Záruční list, který byl součástí zásilky, a také doklad o zaplacení zboží (fakturu, ústřižek ze složenky) či jeho kopii.

Záruka se nevztahuje na:

• změny na obuvi v důsledku nedodržení zásad/návodu na ošetřování obuvi – použití nevhodných přípravků, praní v pračce apod.

• změny na obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení způsobeném obvyklým používáním (viz zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst. 2)

• mechanicky poškozenou obuv – okopání špic, poškrábání materiálu, přeřezání materiálu ostrými předměty, deformace patníků způsobená obouváním bez obouvací lžíce apod.

• opotřebení obuvi v důsledku nevhodně zvoleného typu (účelovosti) a užití obuvi

• opotřebení obuvi způsobené deformitami nohou

• obuv, u které byly provedeny ze strany kupujícího (neodborný zásah) jakékoliv úpravy nebo změny, které nesouvisejí s běžnou údržbou obuvi

• pouštění barvy při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi

• charakteristické znaky přírodních usní – např. nerovnoměrná kresba líce, částečná rozdílnost povrchu

• vady, o kterých kupující věděl při zakoupení obuvi a i přes tyto vady uzavřel kupní smlouvu (např. zboží, které bylo kvůli této vadě ve slevě) – nejedná se tedy o rozpor s kupní smlouvou, kupující si byl této vady v okamžiku uzavření kupní smlouvy vědom, zboží nemůže být pro tuto vadu reklamováno

Vysoce módní obuv:  obuv označená jako vysoce módní se vyznačuje porušením obvyklých konstrukčních zásad, díky čemuž je dosaženo výjimečného, vysoce módního vzhledu obuvi, která je však z tohoto důvodu obuví pro krátkodobé nošení s omezenou životností (např. velmi tenké podešve – 2-3mm, obvykle například u tzv. balerín). Na vysoce módní obuv se nevztahují žádné požadavky (high fashion – viz prEN ISO 19952 – Obuv navržená a vyrobená s omezeným požadavkem na životnost. Nejdůležitějším parametrem této obuvi je módnost, styl.). Vysoce módní obuv je vyráběná z materiálů, u kterých je pravděpodobné rychlé opotřebení, využito bývá také netypického spojení materiálů a netypických konstrukčních prvků.

Pro lepší představu, co je a co není možné považovat za důvod k reklamaci, přinášíme Vám  několik poznámek a příkladů k reklamačnímu řádu:

• Reklamaci nelze uplatnit na vše, na co si kupující stěžuje nebo chce reklamovat. Nelze například reklamovat to, že obuv byla mechanicky poškozena, byla kupujícím obnošena, přestala se mu líbit, v jiném obchodě ji objevil za nižší cenu apod.

• Prodávající nemá povinnost přijmout k reklamaci obuv, která není řádné vyčištěná a posouzení reklamace tak brání obecné zásady hygieny (obuv špinavá, silně zapáchající, plesnivá apod.). O odmítnutí takové obuvi nemusí prodávající vydávat žádný písemný doklad.

• Kupující je povinen při uplatnění reklamace kromě vytknutí vady doložit také cenu zboží, datum a místo zakoupení zboží (nejlépe dokladem o koupi zboží).

• Pokud je v rámci reklamace využito řešení závady obuvi formou výměny obuvi za nový bezvadný pár, vztahuje se na tento nový pár opět plná záruční lhůta v době trvání 2 let (nikoliv zkrácená o vyčerpanou dobu u předchozího páru).

• Pokud je v rámci reklamace využito řešení závady části obuvi formou výměny pouze této části, vztahuje se na tuto novou vyměněnou část nová záruční lhůta v době trvání 2 let, avšak na zbytek obuvi se vztahuje původní záruční lhůta (tedy ne znovu 2 roky).

• Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší pouze prodávajícímu. Legislativa říká, že o reklamaci rozhoduje sám prodávající. Reklamace obuvi by tak měla být pokud možno řešena pouze mezi prodejcem a kupujícím, vždy ve snaze o vzájemnou spokojenost a dohodu.

• Za odstranitelné vady se považují vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkčnost ani kvalita výrobků, a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě 30 dnů případně v delší, pokud se na ní prodávající a kupující dohodnou. Odstranitelné vady jsou např.: o prasklý podpatek nebo patník o vadné vlepovací a vkládací stélky (nikoliv běžně ochozené) o odlepené a nedolepené podešve o vada přezek, zipů, háčků apod. o rozpárané šití

• Za neodstranitelné vady se považují vady, které není možné ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby mohl být výrobek řádně užíván. Neodstranitelné vady jsou např.: o odlupování lícové folie o praskání povrchové úpravy materiálu o separace vrstev materiálu

• Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je ale v reklamačním lístku vyznačena doba trvání opravy například 10 dnů, ale kupující si opravené zboží vyzvedne až po 20 dnech, neprodlužuje se záruční lhůta 2 roky o 20 dnů, ale o 10 dnů.

• Při odstoupení od kupní smlouvy, tedy při vrácení kupní ceny za výrobek kupujícímu, vrací kupující vadné zboží prodávajícímu.

• Pokud se objeví i po dvou předchozích opravách znovu stejná odstranitelná vada, vznikají kupujícímu stejná práva jako při vzniku vady neodstranitelné. Jednu stejnou vadu lze tedy opravovat jen dvakrát.

• Vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, vznikají kupujícímu stejná práva jako při vzniku vady neodstranitelné.

• Při posuzování oprávněnosti reklamace se přihlíží zejména k: o celkovému opotřebení výrobku o účelovému používání výrobku o udržování a ošetřování výrobku o poškození výrobku a jeho vzhledu různými vlivy o správné volbě velikosti a obvodové šíře výrobku o dodržování pokynů uvedených v písemném návodu o charakteristickým vlastnostem výrobku daným použitým materiálem a technologií zpracování

• Kupující je povinen uplatnit reklamaci vadné obuvi okamžitě po zjištění závady (hrozí, že z původně odstranitelné vady se stane dalším nošením vada neodstranitelná). Prodávající není povinen tolerovat prohlášení „Přišel jsem na reklamaci až nyní, protože jsem neměl jinou (náhradní) obuv na nošení.“

• Spotřebitel nemá právo rozhodovat o tom, u jakého opraváře či v jaké dílně bude závada na jeho obuvi opravena. Nemůže také zaslat bez souhlasného stanoviska prodejce obuv ke „svému“ opraváři a očekávat následně, že prodejce opravu zaplatí.

• Pokud dá spotřebitel sám vadnou obuv do opravy (bez souhlasného stanoviska prodejce), ztrácí tím právo na reklamaci.

• Cenu za opravu vadného zboží v záruční lhůtě platí prodejce.

• Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že se mu obuv již nelíbí nebo proto, že našel stejnou obuv v jiném obchodě za nižší cenu.

• Je na kupujícím aby prokázal, že výrobek má vadu. Pokud prodávající odmítá, že obuv je vadná, je na kupujícím, aby prokázal opak.

Důvody k zamítnutí reklamací: 

pokud kupující uvádí, že do běžné vycházkové nebo rekreační případně i zimní lepené obuvi zatéká přes svršek – je to dáno tím, že se nejedná o vodotěsnou obuv o pokud kupující uvádí problémy s padnutím obuvi, s velikostí a nejedná se přitom o výrobní vady o pokud je obuv naprosto zničena či má naprosto destruoavné některé části o pokud byla obuv používána k nevhodnému účelu, přestože byl kupující poučen ústně prodávajícím či přiloženým návodem nebo záručním listem o účelovosti dané obuvi

• Zejména u dámské módní obuvi je častým problémem ochození patníku – za jeho včasnou výměnu však odpovídá spotřebitel.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:https://adr.coi.cz/cs